רשימת קיצורי מקלדת

ועדת ערר

תפקיד הוועדה:

דיון בערער של מי שרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה במועצה להשגה שהוגשה אליו.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

יו"ר הוועדה

עו"ד שולי אשבול

מרכז/ת הוועדה

שרון אילוז

חבר/ת וועדה

אלי צלישר

חבר/ת וועדה

אריה גרינבאום