רשימת קיצורי מקלדת

ועדת הנחות

תפקיד הוועדה:

הענקת הנחות בארנונה כמפורט בתקנות.

*החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

המועצהיו"ר הוועדה – סגן ראש

מאיר ואנונו

מרכז/ת הוועדה – מנהלת מחלקת הגביה

ורד בלה

חבר/ת וועדה – חבר/ת מועצה

אריה פולק

חבר/ת וועדה – גזבר המועצה

אבי הוסמן

חבר/ת וועדה – יועמ"ש

יוסי ברזלי

חבר/ת וועדה – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

אורלי דביר