רשימת קיצורי מקלדת

ועדת תמיכות

 

ועדה מקצועית

תפקיד הוועדה:

המלצה בפני מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים לטובת הציבור ושלא למטרות רווח.

הרכב הוועדה:

תפקיד

שם

מרכז/ת הוועדה

עופר לזמי

חבר/ת וועדה – גזבר המועצה

אבי הוסמן

חבר/ת וועדה – מזכיר המועצה

דני ביתן

חבר/ת וועדה – יועמ"ש

יוסי ברזלי


בקשות לתמיכה ניתן להגיש לוועדה אחת לשנה. המועד יעודכן באתר המועצה ב"הודעות לתושב"

תמיכה לעמותות/מוסדות ציבורים הפועלים בתחום המועצה עפ"י המפורט להלן:

סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

  •       תנועות נוער
  •       היסטוריה והנצחה
  •       ספורט
  •       רווחה
  •       צרכי דת

תבחינים למתן תמיכה:

התבחינים מתייחסים לכמות המשתתפים, לשעות פעילות, השפעה על חיי הקהילה בישוב וחוות דעת מקצועית.

טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במשרד מזכיר המועצה בשעות העבודה הרגילות.