רשימת קיצורי מקלדת

דוגמה לאישורי מודדים

נוסח בכתב ההרשאה

כתב הרשאה

לפי סעיף 159 לצו המועצות המקומיות

בהתאם לצו המועצות המקומיות, ועל פי הוראת כל דין ניתנה בזאת הרשאה לעובד חברת ”מידות שירותים מוניציפליים בע“מ“:

שם מלא:

מס‘ ת.ז:

להיכנס בכל עת סבירה לנכסים שבתחום המועצה ולבצע כל מדידה ו/או בירור בנכסים וזאת לצורך מדידת הנכס והכנת תשריט וחישובי השטח על הנכסים.

מניעת ביצוע הפעולות האמורות מהוות עבירה פלילית לפי סעיף 204 לצו המועצות המקומיות.

כתב הרשאה זה תקף עד לתאריך 14/07/21 וכל עוד המודד מועסק בתפקידו בחברת ”מידות שירותים מוניציפליים בע“מ“

בברכה,

זיו דשא

ראש המועצה

זכרון יעקב