רשימת קיצורי מקלדת

שאלות ותשובות

 

 

כיצד פועל סקר המדידה בזכרון יעקב?

חברת המדידות תיצור קשר עם התושבים, בעזרת מכתבים שיגיעו ישירות לבתים, בתיאום טלפוני או באמצעות מסרון, לצורך תיאום מועד לביצוע המדידה.  באחריות התושב לתאם מועד מדידה בזמן שנוח לו.

על מנת לקצר את תהליך התיאום, בחלק מהמקרים נציג חברת המדידות יגיע ישירות לנכסכם על מנת לבצע את המדידה. מובן כי במקרה כזה ניתן יהיה לתאם מועד אחר לביצוע המדידה ישירות מול הנציג.

המודד יגיע לנכס במועד שנקבע. בידי המודד תעודת מודד וכתב הסמכה מטעם הרשות המקומית.

המדידה מבוצעת בתוך ומחוץ לנכס באמצעות מכשיר מדידה.

לאחר ביצוע המדידה, ישלחו תשריט ושומת ארנונה מעודכנת לתושב.  

מהי שיטת חישוב השטחים בצו הארנונה?

שיטת החישוב הינה "ברוטו – ברוטו" ובהתאם לצו המיסים המאושר לשנת 2019

מדוע נדרשת מדידה בתוך הבית? 

הכניסה לבית/נכס מאפשרת ביצוע של מדידת אמת.

ללא כניסה לבית לא ניתן יהיה לזהות מרתפים מחד, ומאידך, לא ניתן יהיה לבצע הפחתה עבור חללים כפולים.

קבעתי מדידה אך אני לא יכול/ה להיות בבית, אפשר להשאיר את אחד הילדים? 

בעת כניסת המודד לנכס לצורך ביצוע המדידה חייב להיות נוכח בנכס בגיר מעל לגיל 18.

מה לגבי נכסים שקיימים לגביהם נתוני שטח מדויקים מהשנים האחרונות? 

כאמור, על הרשות המקומית לבצע מדידה כל חמש שנים.

איך ייתכן ששטח הנכס השתנה בעקבות סקר הנכסים, למרות שלא בוצע שום שינוי בנכס מיום שנבנה?

אם לא בוצעו שינויים בנכס, ההפרשים בשטח הנכס בעקבות המדידה יכולים לנבוע ממספר סיבות:

א. ייתכן שנתוני המדידה שהיו בידי המועצה טרם ביצוע הסקר, היו על בסיס דיווח הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה יישובי הברון. דיווח זה לא בוצע התאם לשיטת החישוב הקבועה בצו הארנונה אלא בהתאם לשטחים הנלקחים בחשבון בדיני התכנון והבניה או לפי חוק המכר.

לדוגמא: ממ"ד, חדרי שירות, מחסן בבית אינם נחשבים שטח עיקרי בוועדה אך משלמים בגינם ארנונה (עודכן בתאריך 26/09/19)

ב. יתכן שהנכס כולל שטחים אשר בהתאם לצו הארנונה היו אמורים להיות מחויבים ואשר פרטיהם לא היו ידועים למועצה (כגון: סככות, חניות מקורות וכד').

כיצד מעודכנות תוצאות המדידה?

לאחר ביצוע המדידה, הבקרה עליה ועיבוד הנתונים, יקבל מחזיק בנכס, תשריט הכולל פירוט מדויק של כלל השטחים שנמדדו וסיווגם ומועדים בהם ניתן לברר פרטים במסגרת קבלת קהל.

מאיזה תאריך מתבצע עדכון שומת הארנונה בהתאם לנתוני המדידה החדשים?

שומת הארנונה מתעדכנת בהתאם לנתוני המדידה החדשים החל מיום המדידה בפועל.

החיוב החדש יפיע בשובר הארנונה הדו חודשי השוטף

האם יהיה חיוב/זיכוי רטרואקטיבי?

כאמור, במידה ויחול שינוי בשטחים החייבים בארנונה, הוא יחול ממועד המדידה בפועל ולא יהיה חיוב או זיכוי רטרואקטיבי.

מה הדין במקרה של תושב שמסרב לאפשר למודדים להיכנס ולמדוד את הנכס

ראשית יש לציין כי על פי סעיף 159 בצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950, רשאי ראש הרשות או מי שהוסמך מטעמו להיכנס בכל עת סבירה לנכסים, בעצמו או על ידי שליחיו, ולערוך בהם בדיקות ומדידות.

מניעת ביצוע הפעולות האמורות מהוות עבירה פלילית לפי סעיף 204 לצו המועצות המקומיות. (עודכן בתאריך 11/09/19) 

במקרה של סירוב לתאם מדידה או לאפשר למודדים להיכנס לתוך הנכס, המדידה תתבצע על פי הערכת המודד בשטח.

יש לי פרגולה, האם היא מחוייבת בארנונה?

כן. פרגולה המשמשת כמצללה, כלומר, מקורה בקירוי קשיח מכל סוג, תחויב בארנונה בסיווג של מבנה עזר

האם יש באפשרותי לערער על תוצאות המדידה?

בהחלט כן!

ראשית על התושב לערער בפני חברת המדידה (פרטי יצירת קשר מטה)

כאמור, בסיום תהליך המדידה ישלח לבית התושב התשריט של חברת המדידה ובו פירוט שטחים ושימושים, אליו יצורף מכתב ובו מועדי קבלת קהל בהם הוא יכול לערער על תוצאות המדידה וכיצד.

במידה ותידרש מדידה נוספת, זו כרוכה בתשלום של כ – 250 ₪ שיוחזרו לתושב מידה והערעור מוצדק (עודכן בתאריך 11/09/19)

במידה ואין הסכמה בין התושב לחברת המדידה, התושב רשאי להשיג בפני המועצה המקומית

תושב יכול להגיש השגה בפני מנהל הארנונה, ובמידת הצורך אם השגתו נדחית, עפ"י רצונו, יכול גם להגיש ערר לוועדת הערר. ועדת הערר מורכבת מאנשי ציבור, אנשי מקצוע, שהם תושבי היישוב, ופועלים באופן בלתי תלוי במועצה. 

האם המודדים מדווחים על חריגות בנייה?

חריגות בנייה מטופלות על ידי הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה יישובי הברון

סקר המדידות הוא לצרכי ארנונה בלבד, והמודדים אינם מפקחי בניה ואינם מחזיקים בהיתר הבניה.

מה היא שיטת התגמול לחברת "מידות בע"מ" אשר מבצעת את הסקר? (עודכן ב – 07/07/19)

על פי המכרז הפומבי שפרסמה המועצה, חברת המדידות מתוגמלת בסכום קבוע לכל מטר רבוע שנמדד

כמו כן, על פי המכרז והחוזה שנחתם מול חברת המדידה, במידה וימצאו שטחים שנמדדו ואינם מדויקים, החברה לא תתוגמל בעבורן.

האם יכול נציג החברה לבקש אישור כניסה ומדידה ללא תיאום מראש? (עודכן בתאריך 11/09/19)

על מנת לקצר את תהליך התיאום, בחלק מהמקרים נציג חברת המדידות יגיע ישירות לנכסים על מנת לבצע את המדידה. מובן כי במקרה כזה ניתן יהיה לתאם מועד אחר לביצוע המדידה ישירות מול הנציג.

כיצד ניתן לוודא שהמכשיר מכויל? (עודכן בתאריך 11/09/19)

תעודת כיול של המכשירים תפורסם באתר המועצה בהקדם

תוך כמה זמן יקבל בעל הנכס את תוצאות המדידה? (עודכן בתאריך 11/09/19)

תוך 30 ימי עסקים

מתי תפרסם המועצה את תוצאות הסקר? (עודכן בתאריך 11/09/19)

תוצאות הסקר יפורסמו בדוחות המבוקרים של המועצה תחת סעיפי ארנונה

איזו תעודה מזהה אמור הסוקר להציג בפני בעל הנכס? (עודכן בתאריך 11/09/19)

הסוקר יציג תעודה מזהה וכתב הרשאה מטעם המועצה המקומית הכולל מס' ת.ז וחתימת ראש המועצה זיו דשא.

פורמט התעודה

האם צריך להגיע לביצוע הסקר סוקר אחד או יותר? (עודכן בתאריך 11/09/19)

כמות הסוקרים נעה בין סוקר אחד לשניים וזאת בהתאם לחלטה מקצועית של הסוקרים בשטח ובכפוף למורכבות המדידה

כמה זמן בממוצע אורך סקר? (עודכן בתאריך 11/09/19)

מדידת נכס אורכת בין 30 – 60 דקות

האם מתבצע סקר גם לגבי מגרשים פרטיים אשר טרם נבנו? (עודכן בתאריך 11/09/19)

סקר נכסים ושימושים מתבצע אך ורק בנכסים בנויים

כיצד תתואם מדידה? (עודכן בתאריך 11/09/19)

תיאום המדידה יתבצע בדרכים הבאות:

1. החברת "מידות שירותים ציבורים מוניציפליים בע"מ" תפנה אל התושבים לתאום מועד ביצוע הסקר טלפונית או באמצעות מסרון.

2. על מנת לקצר את תהליך התיאום, בחלק מהמקרים נציג חברת המדידות יגיע ישירות לנכסכם על מנת לבצע את המדידה. מובן כי במקרה כזה ניתן יהיה לתאם מועד אחר לביצוע המדידה ישירות מול הנציג.

כמו כן ניתן גם לבצע את תאום המועד למדידה כדלהלן:

א. בטלפון 08-9213371, 050-6007452 (אפשר גם במסרון) בין השעות 9:00 - 16:30.
ב. בדוא"ל midot@midot2003.com (נא להשאיר שם מלא, מס' טלפון, רצוי נייד, וכתובת ליצירת קשר).

מה מועדי ביצוע המדידות? (עודכן בתאריך 11/09/19)

ניתן לתאם מדידה לימים א' - ה' החל מהשעה 08:00 בבוקר ועד השקיעה וביום ו' בין השעות: 8:00 – 12:00