רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

יזכור

     דבר ראש המועצה מר זיו דשא

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבהגאייר ת -ש – פ

משפחות שכולותפצועי צה"לכבוד רב המושבה הרב מרדכי אברמובסקיאנשי כוחות הביטחון וההצלהקהילת זיכרון יעקב.

משפחות יקרות בימים אלה בהם אנו ספונים בבתינוהמרחק הפיזי גדול אבל הלבהנשמה והמחשבה מפגישים אותנו יחדקהילה אחתלזכור ולהזכיר את אחינו ואחיותינוהזמן חולףאבל הזיכרון והגעגוע נוכחים כאן ועכשיוהזיכרון לא כההגם הכאב נשאר הוא לא פג.

אני נושא עיניי אל הרחבה ורואה אתכם בעיני רוחיבני משפחה יקריםישובים כאן איתנומבטכם עצובהגעגוע ניבט בעינייםהזיכרונות צפיםהכאב מפלח את הלבאבל עוצמה מוקרנת מכןמשפחות יקרותבכל יום מימות השנהעוצמתכן וגדלות הרוח שלכן נוסכות בנו אמונה ותקווה.

96 (תשעים ושישהמבניה ובנותיה איבדה המושבה זיכרון יעקב במעגל ימי חייהוהיא בת 137 (מאה שלושים וָשֶבָע )שניםזה האובדן של אלושלא יסיימו את הפרק האחרון בספר שנכתב,– לא ילחינו שירלא יעבדו בפרדס האשכוליותלא יישבו עמנו בשולחן השבת והחגלא ישיאו עצהלא יחושו מגע של אשכול ענבים טרם הבציר.

זכריה שטינמץ ז"ל שהיה זכאי לפטור עקב מצבו הרפואיהתנדב עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים ונפל בקרב בחווה הסיניתזכריה לא יבצור ענבים עם קובי אחיו בכרם נחל דליה ולא יטעם טעמו של יין משובח.

מיכאל אוחיון ז"ל היה פעיל בתנועת הנוער העובד והלומד ונפל בקרבות רמת הגולן 10/1973. סיפור נפילתו נתגלה על ידי אחותו היקרהמיכאל לא יזכה לראות את סניף הנוער העובד בזיכרון יעקב שוקק חיים.

ענבל וויס ז"לשנרצחה בפיגועלא תזכה עוד לרקודלקרוא ספרים ולהגשים חלומות .

אנחנו ביחד עמכןמשפחות יקרותזוכרים ומחבקים ביום זהגם אם מרחוקבשל אילוצי התקופההלב הפועם והאוהב של כל קהילת זכרון יעקב נמצא פהאתכםקרוב.

מי ייתן והבנים והבנותהאחים והאחיותהאבות והאימהות היקרים הללו יהיו הנופלים והנופלות האחרונים.

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל בני האדם.

משפחות יקרותקהילת זיכרון יעקב.

יהי זכרם של הנופלות והנופלים במלחמות ישראל והנרצחים בפיגועי הטרורחקוק על ליבנו .

יהי זכרם ברוך.