רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1915

אגודת "חובבי זכרון" מנתה  

11 צעירים בני 17, שהתארגנו על מנת לקיים אגודת בטחון ורכישת נשק.

התקנות, כפי שהן מופיעות בחוברת הפרוטוקולים של האגודה:

על פי דעות כל החברים נקראת אגודתנו בשם "חובבי זכרון"

א. מטרתה- לאחד לפתח את גוף ורוח החברים.

ב. התשלום - שני בשליק לחבר

ג. תקנות הנשק- כל חבר וחבר צריך לקנות רובה 

ד. חבר בנסעו ממקומו ישאר נשקו באגודה

ה. צריך להמצא אצל כל חבר וחבר לא פחות מ 25 כדור

ו. צריך להמצא באגודה לא פחות ממאתיים כדור. 

1915