רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1950

בשכונה התגוררו עולים חדשים בעיקר מקרב עולי תורכיה 1950