מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

כריתת/העתקת עצים

פרסום הודעה בכתב בדבר בקשה לכריתת עץ בתחומי זכרון יעקב (שאינו בשטח פרטי)

מטרת נוהל זה הוא להגביר את מודעות הציבור וקבלת התייחסות לכריתת עצים במרחב הציבורי.

הוגשה בקשה למועצה או הגיע מידע למועצה על הכוונה לכרות עץ או עצים בתחום הציבורי ביישוב (להלן – "הבקשה"), יהיה על המבקש לצרף אליה פרטים על מיקומו המדויק של העץ, תמונה של העץ, הסבר על הנסיבות המחייבות את כריתתו וכן חוות דעת אגרונומית, במידה וקיימת וזו תפורסם באתר המועצה.

במידה והמחלקה לאיכות סביבה אכן ממליצה על הכריתה, המועצה תאפשר פרק זמן של 14 יום בהם ניתן יהיה לערער למועצה על המלצת המועצה.

הבקשה לכריתת עץ או עצים תפורסם במודעה על גבי העץ אליו מתייחסת הבקשה במשך 14 יום. על המודעה ירשם תאריך.

נוסח המודעה לתלייה יהיה לפי נספח א' לנוהל זה ויכלול את שם מגיש הבקשה  (יפורסם גם באתר המועצה).  המודעה תהייה בגודל 4A והיא תוכן ע"י מגיש הבקשה אשר יהיה אחראי על תלייתה כשהיא מנוילנת.

המודעה תוצמד לעץ, על גבי קרטון קשיח, בצידו הגלוי יותר להולכי רגל והמשתמשים בדרך ובאופן שימנע ככל הניתן פגיעה בו, רצוי ע"י מהדק סיכות. 

במידה וההודעה מתייחסת למספר עצים אזי יסומנו העצים המיועדים לכריתה בסימון אדום בתוספת מספר סידורי.

האחריות על תליית המודעה באופן תקין למשך כל תקופת הפרסום והסרתה בסוף התקופה הם באחריות מגיש הבקשה.

המחלקה לאיכות הסביבה תרכז ותדון בבקשה, תפקח על פרסום בהתאם לנוהל.

מצאה המחלקה כי הפרסום לא נעשה כיאות, תדרוש תקופת פרסום נוספת כתנאי להמשך הטיפול בבקשה.

במהלך אותם 14 יום תעביר מחלקת איכות סביבה את המלצתה המנומקת בכתב (תוך התייחסות לפניות התושבים ככל שיהיו וצירופן) לפקיד היערות לקבלת אישור כריתה. מובהר כי ידוע למועצה שפקיד היערות עצמאי לקבל החלטתו על סמך שיקוליו המקצועיים בלבד ואינו כבול להחלטת המועצה.

ההתייחסות בנוגע לבקשה יכללו את מספר הבקשה כפי שיופיע במודעה וכן  בדיקת הפרטים המופיעים במודעה כולל בדיקת היתרי בנייה במידת הצורך.

החומר שהועבר לפקיד היערות והחלטתו יפורסמו באתר המועצה. כן יכלול הפרסום מידע על הזכות לערור על החלטת פקיד היערות והאופן בו ניתן להגיש את הערר. 

כאשר מדובר על מקרה בטיחותי/חרום המחייב טיפול מהיר תבצע המחלקה את התיאום מול פקיד היערות והכריתה ותנמק בכתב את הסיבות שיפורסמו גם כן באתר המועצה.

טופס בקשה לכריתת/העתקת עצים - מועצה מקומית

טופס בקשה לכריתת/העתקת עצים - קק"ל