מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

חילוץ אריזות

כפי שנקבע בחוק האריזות, הרשויות המקומיות בהיותן מוגדרות כ-"אחראים לפינוי פסולת" מחויבות לקבוע הסדרים בדבר הפרדת פסולת אריזות וכן לקבוע הסדרים בדבר איסוף ופינוי פסולת אריזות שהופרדה.

הסדרי ההפרדה לפסולת האריזות, ייקבעו ויבוצעו על ידי הרשויות המקומיות, באופן אשר יאפשר לתמיר לעמוד ביעדי המחזור, הקבועים בחוק האריזות.

אז למה בזכרון יעקב אין פחים כתומים?

על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע אחד מהסדרי ההפרדה לפסולת האריזות.

להלן הסדרי ההפרדה לפסולת האריזות:

"הסדר הפרדה במקור לשני זרמים" ("רטוב-יבש") – במסגרת הסדר זה יהיו שני כלי אצירה ייעודיים, אחד עבור פסולת אריזות מעורבת עם פסולת יבשה אחרת, והשני עבור פסולת רטובה. תהליך ההפרדה של פסולת האריזות יושלם במקרה זה בתחנת המעבר אליה יגיע הפח ה"יבש".

"הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים" או "פסולת אריזות" – במסגרת הסדר זה, יוצב כלי אצירה ייעודי עבור פסולת אריזות (פח כתום), וזאת לצד כלי אצירה ייעודי לפסולת יבשה אחרת וכלי אצירה ייעודי לפסולת רטובה (בהסדר שלושה זרמים), או לצד כלי אצירה ייעודי לפסולת מעורבת (בהסדר פסולת אריזות).

"הסדר הפרדה במרכזי מחזור" - במסגרת הסדר זה יוצבו כלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות של מיכלי זכוכית, קרטון ונייר, פלסטיק ומתכת.

ואיזה הסדר יש לזכרון יעקב?

"הסדר הפרדה במקור לשני זרמים" כמובן!

הפרדת הפסולת במקור (כלומר כבר במטבח הביתי) מאפשרת לחלץ מפחי האשפה היבשה את כל האריזות בנקודת הקצה. וכמובן, ככל שיותר תושבים יפרידו פסולת אורגנית כך יהיה ניתן למחזר יותר אריזות ופסולת יבשה אחרת הניתנת למיחזור.

בזכותכם, בזכרון יעקב אין פחים כתומים כי בפועל לא צריכים אותם. המושבה שלנו זוכה בהסדר אריזות שונה ממה שמוכר ברשויות אחרות והאריזות מחולצות בנקודת הקצה.