פתיחת תפריט ניידים

חינוך מיוחד

החינוך המיוחד ביישוב

אדמיניסטרטורית – יהודית בוטבול
 
באחריות מנהלת מחלקת חינוך- ד"ר מרים פאנויאן
 

תחומי פעילות

קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחד / ועדות השמה
דיונים חוזרים בועדות השמה
שיבוץ במסגרות החינוך המיוחד
מעקב ברשות ומחוץ לרשות
סייעות טיפוליות
 

אוכלוסיה

גיל 3 – 21
גיל 3 – 5 זכאות לשירותי חינוך מיוחד
גיל 5 – 16 חוק חינוך חובה במסגרת חינוך מיוחד
16 – 21 זכאות לשירותי חינוך מיוחד
 

בקשה / הפנייה לקביעת זכאות לחינוך מיוחד

הפניית תלמיד לוועדת השמה נעשית ע"י: הורים, רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך מוכר, ארגון ציבורי או מי ששר החינוך, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות הסמיך לכך. בקשת ההורים תעשה באמצעות בקשה עם כל הפרטים המזהים המדויקים. בקשת המוסד תעשה באמצעות טופס בקשה ובהמשך מילוי שאלון הפנייה.
 

דברי הסבר להורים

דברי הסבר להורים אשר ילדיהם מופנים לוועדת השמה ניתן לקבל: במחלקת החינוך
 

קביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחד / ועדת השמה

זכאות לחינוך מיוחד נקבעת בועדת השמה/ערר הפועלת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ח (1988) "הועדות האלה הינן גוף מקצועי מעין שיפוטי שהרכבן נקבע בחוק, ובידיהן הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של ילד חריג לחינוך מיוחד ולגבי השמתו במסגרת החינוכית ההולמת את צרכיו"
 
ועדת השמה מתקיימת לאחר הליך ממושך של טיפול בתלמיד בעל הצרכים המיוחדים במסגרת החינוכית בה הוא לומד ובמידה בה למוסד החינוכי אין כלים נוספים לצרכי התלמיד, אזיי יש מקום לחפש מסגרת חינוכית שתהלום את צרכי התלמיד.
 

הרכב חברי ועדת ההשמה:

בועדת ההשמה חייבים להשתתף לפחות 3 אנשים:
 
יו"ר ועדת השמה – מנהלת מחלקת החינוך
מפקח על החינוך המיוחד או נציג מטעמו.
פסיכולוג חינוכי מטעם השרות הפסיכולוגי החינוכי ברשות
כמו כן כלולים בהרכב ועדת ההשמה:
נציג ארגון הורים ארצי לחינוך מיוחד מתוך רשימה שקובע הארגון – שתפקידו לדאוג לצרכי התלמיד וההורים
עו"ס מטעם הרשות המקומית
מפקח/ת כולל/ת או נציג מטעמו
רופא מומחה ברפואת ילדים – בהתאם לצורך
כל נציג מטעם המשפחה רשאי להצטרף לוועדה
כל חברי הועדה ממונים על ידי משרד החינוך
 

ועדת ערר מחוזית

חוק החינוך המיוחד קובע כי ההורים רשאים לערער על החלטת ועדת ההשמה בפני ועדת ערר.
בקשה לערעור תוגש בכתב ליו"ר ועדת ערר ותישלח למנהל/ת המחוז במשרד החינוך – תוך 12 ימים מיום קבלת החלטת ועדת ההשמה המנומקת.
 
החלטת ועדת הערר הינה סופית
 

שיבוץ במסגרות החינוך המיוחד

משהחליטה הועדה על השמתו של התלמיד במסגרת החינוך המיוחד – היא תקבע את סוג המסגרת שהוא יושם: גן לחינוך מיוחד, גן משולב, כיתה מיוחדת בבי"ס רגיל, בי"ס לחינוך מיוחד.
 
שיבוץ התלמיד במסגרת ההולמת את החלטת ועדת ההשמה – ייעשה ע"י מחלקת החינוך בתיאום עם המפקח/ת על החינוך המיוחד באמצעות ועדת שיבוץ בה חברים :
 
מנהל מחלקת החינוך או נציגו – יו"ר
מפקח/ת החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות המקומית
מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי ברשות או נציגו
נציג מתי"א יישובי
 
במידת הצורך ניתן להזמין לוועדה גורמים נוספים לשם קבלת חוות דעת נוספת.
 

מעקב אחר התלמידים

התלמידים שלנו הלומדים במסגרות החינוך המיוחד הן ביישוב והן מחוצה לו, מלווים על ידינו ובמהלך כל השנה אנו עוקבים אחר מצבם הלימודי והחברתי ונמצאים בקשר מתמיד עם בתי הספר בהם משולבים התלמידים.
 

דיון חוזר בועדת השמה

סעיף 10 לחוק החינוך המיוחד קובע שמנהל מוסד לחינוך מיוחד (גן ילדים לחינוך מיוחד, בי"ס לחינוך מיוחד או כיתה מיוחדת בבי"ס לחינוך רגיל) יביא פעם בשלוש שנים את עניינו של התלמיד הלומד במסגרת זו לדיון חוזר לפני ועדת ההשמה (גם במקרים המחייבים בדיון חוזר בגין העברת תלמיד בין מסגרות החינוך).
 
מנהל מוסד חינוכי או ארגון ציבורי יכולים ליזום דיון חוזר בעניינו של תלמיד גם לאחר תקופה קצרה מזו. הורים רשאים ליזום בכל עת דיון חוזר בעניינו של ילדם בתנאי שחלפה שנה ממועד ההחלטה הקודמת בעניינו.
סייעות
 
סייעות טיפוליות כיתתיות במסגרת החינוך המיוחד – גנים, כיתות מיוחדות בבי"ס לחינוך רגיל, בי"ס לחינוך מיוחד – הקצאה ממשרד החינוך בהתאם לקריטריונים מוכתבים של משה"ח, ההקצאה אינה תלויה במחלקת החינוך. את הבקשה מגישה מחלקת החינוך.
סייעות צמודות לתלמידים – תלמידים הזכאים לסייעת צמודה הינם תלמידים אשר אין באפשרותם לתפקד עצמאית והמוכרים כנכים בביטוח הלאומי (מקבלים קצבת נכה). או שעונים לקריטריונים נוספים אותם מעמיד משרד החינוך.
 

טפסים

הפניית תלמיד אל ועדת ההשמה תעשה באמצעות טופס בקשה לזמן דיון ובמקביל חובה למלא שאלון הפנייה, בזמן קבוע של 21 יום לזימון הנוכחים בוועדה.
 

קיימים שלושה סוגים של שאלוני הפנייה של תלמידים אל ועדת השמה:

שאלון הפנייה של תלמיד בגן ילדים רגיל / מיוחד אל ועדת השמה.
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה רגילה אל ועדת השמה.
שאלון הפניה של תלמיד הלומד בכיתה מיוחדת בבי"ס לחינוך רגיל או בבי"ס לחינוך מיוחד אל ועדת השמה.
חשוב!!! יש לדאוג שטפסים אלו יהיו חתומים ע"י כל הגורמים הנדרשים ושההורים קיבלו עותק.
 
בכל שאלה נוספת, ייעוץ, הכוונה או שיחה אישית, ניתן לפנות אלינו במחלקת החינוך.
אנו נספק את כל האינפורמציה הרלוונטית לעניינכם .
 
טלפון 04-6297140, פקס 04-6391538 – לילך מרדכי ווזיף