רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1920

בית המשפט שכן במבנה של מלון גרף.