רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

1912

בתחילת שנת  1912 הגיעו למושבה עולים יהודים מתימן
בעקבות הקול הקורא של יבניאלי.