רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון מפעילות קבינט הגז - דו"ח השפך

דו"ח השפך

-------------

הקבינט קיבל את דו"ח השפך שהוזמן.

עבודות התיאום והליווי ההנדסי רוכזו בידי מהנדס המערכת מר אביגדור ברילנט.
תמצית הדו"ח באנגלית ובעברית ופרק ענן רעיל הועברו לצוות הטכני של עמותת שומרי הבית שגם סייע במתן משובים לסוגיות שהעלינו.

דו"ח השפך הוזמן על מנת לבחון בצורה מקצועית אם התשתית התכנונית שאושרה ע"י הרשויות יודעת להתמודד עם תרחישי קיצון.
הדו"ח מתייחס לראשונה גם לתופעת הענן הרעיל שנוצר מאירוע שפך שלא זכה להתייחסות הנדסית כמותית ואיכותית עד כה.
התרחיש דן בפגיעה עוינת שתביא לשפך לים של התכולה הנוזלית שעל האסדה ובצינור המוביל ממנה לחוף.

תרחיש זה נותח בדו"ח הביטחוני של מר ניר זרחי ממכון המחקר למדיניות ואסטרטגיה ימית על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה בניהולו של תא"ל מיל. מחיל הים פרופ' שאול חורב ונתוניו נסמכים על נתוני המשרד להגנת הסביבה.

שלושה עשר המומחים הבינלאומיים פרסו בדו"ח השפך תוצאות שקבעו שחברת נובל אנרג'י ושותפותיה הציגו נתונים והערכות מומחים חלקיים, לא מספקים ואף שגויים.
שיקולים והנחות לא ראויים אלו נלקחו בחשבון בתכנון לקוי ומוטה וכעת מותירות את רמת ההערכות והמוכנות של האוכלוסייה והסביבה מפני סכנה ברמה חסרה מאוד.

תמצית הדו"ח בעברית זמינה לתפוצה מבוקרת במועד שעליו יחליט ראש המועצה.
הדבר נעשה על מנת לאפשר להשתמש בדו"ח השפך ובמסקנותיו לצורך קיום הליכים משפטיים בטווח הזמן הקרוב.

התקיימו שתי פגישות עם עו"ד ד"ר רענן הר זהב, שנשכר ע"י המועצה, לשם גיבוש תוכנית במישור המשפטי.

ראש המועצה נתן סקירה בע"פ על ההיבטים העיקריים וההשלכות ממסקנות דו"ח השפך באיגוד ערים חוף שומרון-כרמל.
בישיבה באיגוד נכחו כתריסר ראשי מועצות מהאיזור.

דו"ח השפך שהתקבל מוכיח שדו"ח שפך נוסף שהוזמן ע"י איגוד ערים שומרון-כרמל מחברת חיא"ל רצוף באי דיוקים שהרגיעו בזמנו את חברי האיגוד.

טיוטת היתר הפליטה

------------------------
המשרד להגנת הסביבה הכין טיוטת היתר פליטה והעבירה להתייחסויות.

הקבינט הכין הערות לטיוטת היתר הפליטה. ההערות הועברו למשרד להגנת הסביבה ע"י משרדו של עו"ד רענן הר זהב.

עבודת עריכת מסמך ההערות וניהול הצוות המקצועי של הקבינט נעשו ע"י תא"ל מיל. המהנדס אביגדור קליין.
עו"ד שירי פרידמן סייעה בהיבטים המשפטיים ותרמה רבות מניסיונה בשלבים המוקדמים של המאבק.
גיבוש הטיעונים ההנדסיים נעשה בשיתוף מלא עם מומחי הצוות הטכני של עמותת שומרי הבית.

במסמך ההתייחסות של הקבינט לטיוטת היתר הפליטה נקבע שהבקשה להיתר וטיוטת היתר הפליטה אינן עומדות בתנאי הדין הבסיסיים.
הם אינם עומדים בהוראות חוק אוויר נקי והתקנות מכוחו, וסותרות את הוראות תמ"א 37/ח.
עיקר ההערות לטיוטת היתר הפליטה הדגישו שמתן היתר לייצור כה מורכב, ראשון מסוגו בישראל ובעל היקף עצום וכל זאת על בסיס הערכות וחישובים, שעל בסיסן נבנתה היפותזה ומבלי שנקבע שלב יישומי מכין, הבודק את תוקפה של ההיפותזה ואת התממשותה – הוא בלתי סביר בצורה קיצונית.

בנוסף התרענו על קביעתן של מגבלות על רישום פליטה, המבוססות על אי הבאה בחשבון של פעילות לא שגרתית ובכלל זה תחזוקה, תקלות, מקרי חירום ומקרי קיצון אחרים, והחרגתם של תרחישים אלה מן המגבלות על היקף וקצב הפליטה. החלטות מסוג זה הן בלתי סבירות בעליל.

רק אחרי השימוע הפומבי יפרוס ראש המועצה את היקף הטיעונים ופרטיהם וזאת על מנת לשמור את היכולת להשתמש בהם בהליך משפטי.
פרטי ההערות נמצאים באתר מועצת זכרון יעקב.