רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

הנחות מארנונה

  • מחזיק הזכאי עפ"י התקנות ליותר מהנחה אחת, יזוכה בהנחה אחת הגבוהה מביניהן.
  • מחזיק שניתנה לו הנחה בנכס, לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף באותו הנכס.
  • על מחזיק הזכאי להנחה וחל שינוי במצבו המשפחתי או הכלכלי להודיע למחלקת הגבייה. במקרה של אי- דיווח תהא המועצה רשאית לבטל ההנחה בארנונה.
  • כל ההנחות שינתנו הינן לשנת המס הנוכחית .1.1.2021 – 31.12.2021 לא ניתן להגיש בקשה להנחה לשנים קודמות.
  • לא תינתן הנחה בארנונה אלא לאחר הסדר תשלומים של החובות הקודמים.
  • זכאי להנחה שלא ישלם את יתרת הארנונה עד 31.12.2021 תבוטל ההנחה שנקבעה לו.
  • תושבים הזכאים להנחה ולא זוכו בחשבון הארנונה, מתן ההנחה מותנה בהגשת טופס בקשה במחלקת הגבייה בצירוף המסמכים המתאימים.
  • טפסי בקשה להנחה ניתן לקבל במחלקת הגבייה בשעות קבלת קהל.
 

רשימת הזכאים להנחות ופטורים מארנונה כללית למגורים עפ"י חוק ההסדרים במשק המדינה - לחץ כאן 

הנחות עקב מצב חומרי
 
מחזיק בדירת מגורים רשאי להגיש בקשה להנחה עקב מצבו החומרי בצירוף מסמכים על גובה ההכנסה ומספר הנפשות המתגוררות עמו בנכס.
גובה ההנחה יקבע לפי ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו לכל נפש בהתאם לקריטריונים שיקבעו ע"י שר- הפנים.
 
קבלת הנחה מתשלום ארנונה לדירת מגורים למחזיק שהוא "נזקק"
 
לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה), התשנ"ג- 1993.
תקנה 7 קובעת כי "נזקק" הוא:
מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל אחת מאלה:
א. טיפול רפואי חד- פעמי או מתמשך של המבקש או של בן משפחתו.
ב. אסון אישי שאירע למבקש ואשר גרם להרעה משמעותית במצבו החומרי.
ג. הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בגין הנכס שבנדון.
 
 
יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הנימוקים ולמלא טופס בקשה, בקשות ללא אישורים מתאימים לא יטופלו.