רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

השגה וערר

חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה) תשל"ו- 1976
 

השגה

 מחזיק שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
 
· הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעות התשלום.
· נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
· המשיג אינו מחזיק בנכס.
 
מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה, ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה להשגה לתקופה של 30 יום נוספים.
 
 
 

ערר

 הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו, רשאי תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה להגיש ערר מנומק לפי ועדת הערר שליד המועצה המקומית- זכרון יעקב.
 
בכתב הערר יצוינו הנתונים הבאים:
 
· שם העורר- מענו.
· פרטי הנכס שבשלו נדרש התשלום.
· התאריך שבו נמסרה לעורר תשובת המנהל על השגתו.
· הנימוקים עליהם מבסס העורר את ערר.
· האם העורר מבקש להתייצב לפני הועדה כדי להשמיע טענותיו.
 
את הערר יש למסור בחמישה עותקים לועדת הערר או לשלוח בדואר רשום לועדת הערר שעל- יד המועצה המקומית זכרון- יעקב רח' הנדיב ת.ד. 10 זכרון- יעקב.