רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

חילופי דיירים

חובת תשלום הארנונה חלה על מחזיק הנכס בפועל. על בעל נכס להודיע למועצה על כל שינוי (חילופי דייר או תוספת שטח) שחל בנכס שבבעלותו. כל עוד לא תתקבל הודעה על שינוי המחזיק בנכס תחול חובת התשלום על בעל הנכס. בעת חילופי מחזיקים יש להעביר למועצה חוזה רכישה או חוזה שכירות שתקופתו לא תהיה פחות משנה ואישור תאגיד המים על היעדר חובות. לתקופת השכרה הקצרה משנה יהיה המשכיר חייב בארנונה.