רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

העברה ורישום נכס בטאבו

לצורך קבלת אישור יש להמציא:
1.      העתק חוזה רכישה.
2.      נסח רישום טאבו עדכני של המוכר.
3.      אישור תאגיד המים על היעדר חובות.
4.      תשלום כל החובות ותשלום ארנונה נוסף לתקופה של 4 חודשים.
5.      תשלום בגין אגרת אישור.
6.      האישור יונפק עד 14 ימי עבודה מיום הבקשה למעט אישור בגין קרקעות שיונפק עד 30 ימי עבודה מיום הבקשה. ; 
7.      התשלום יהיה במזומן לפני מועד קבלת האישור.